Komministrar i Tjörns pastorat

 

     

 

Nils Söffrensson. Omnämnd 1597.

 

Vitus Pedersson. Se kyrkoherdar i Tossene.

 

Petrus Trebonius Chertemindanus. Komminister här 1605.

 

Petrus Andræ Hellofvius. Prästvigd 1623.

 

Henrik Jörgensson.

Glostrup skriver ” På Tjörn admoneredes jag herr Hendrick Jörgensson capellan ibm, att han sig gandsche skulle afhålla sig från Jomfru Bodills omgängelse, saafrembt hand haffde sin velferdt kier”. Holmberg uppger, att han gifte sig med Margareta Hvitfteldts ”piga” (sannolikt samma Bodill) i tanke att få pastoratet, men måste genom Hartvicii intriger se sig skild från tjänsten. Han flyttade till Norge, där han var anställd som präst i Gran.

 

Herman Johannes Niebuhr. Född 1661. Kollega i Kungälv i nio år. Komminister här 1693. Död 1730.

Han tog del i strandvraksfyndet, se M. Kock. Är med familj begraven i Valla kyrka ”under den lilla ljuskronan, den de til kyrkan gifvit hafva.”

Gift med Lucia Ankarström, född 1662, död 1739.

 

Michael Michaelson Kock. Komminister här 1730. Se kyrkoherdar här.

 

Erik Bask. Komminister här 1734. Se kyrkoherdar i Forshälla:

Son av komminister Jöns Bask i Torestorp. Stud. i Lund 1725. Komminister i Tjörn. Kyrkoherde här 1746. Död 1771.

År I 735 frieri mellan honom och Margareta Lysell, vars mor är Christina Rhania, faster prostinnan Christina Lysell och farbror löjtnant Anders Lysell. Han blir fri från denna förbindelse på villkor att han till henne utbetalar 200 daler smt eller ock fullviktiga dukater. – 1747 gjorde han domkapitlet femton enfaldiga frågor, vilka prosten hade kunnat besvara; men sedan de äro gjorda, vill domkapitlet besvara dem. Vid prostvisitation s. å. påbjöds, att före skriftermål de anmälda uppläsas, på det att ingen må komma oskriftad. Konventikelplakatets vikt inskärpes. Korsande över nyfödda barn under lindandet beivras.” Samma vantro skönjes ock med korsande öfver dörrar och andra handteringar ”. ”Inga obekanta tjuvar, röfvare eller mördare må bannlysas” , såsom man obetänksamt begär, ”Utan församlingen bedja Gud, at han (tjuven) må uppenbaras ”. Ingen får ”begära, at Pastor skall hålla öl til salu för de långfarande på sön- eller högtidsdagar”. I Grinneröd fanns en förgylld silverkalk som uppgavs vara fordom

Skänkt till kyrkan från Skiälbred. Vid biskopsvisitation I 748 predikar Bask över episteln 1 e. Tref .: Vad oss beveka och uppmuntra skall att älska Gud av allt hjärta och vår nästa såsom oss själva. Efter talet ”upropades först några få församlingsledamöter här och der i gårdarne, särdeles de som voro mistänkta för försummelse at infinna sig til catech. förhör Nästan ingen kunde hustavlan. Gåvor till Grinneröd (offerkyrka) hade avtagit, ”hvarför Pastor för sin del eftergifvit de 15 Rdr årligen, som anslagits för tractamente til långväga resande, hvilka om midsommar offrat til kyrkan ”. ”Ingen orolighet i läran ” fanns här. Visitationsakten av 1728 hade förkommit genom lån till komminister L. Gothenius i Uddevalla. Håv fanns blott i Ljung, men borde anskaffas till alla kyrkorna. Om Ruth som var adjunkt i Forshälla, säges, att han höll” ibland vackra predikningar ”. Vid 1751 års prästmöte klaga Bask och Westerlind i Hjärtum över en mängd krogar nära kyrkan; ”Åhörarne försoffade ” säga de. Vid visitation 1757 predikar Bask om Guds barns hjärtliga kärlek till Gud. Forshälla har två små klockor, som borde försäljas, helst ”till privat bruk eller till skeppsklockor”, emedan man då kunde få mer för dem än blott som för gammal malm. Kyrkoherden anmälde, att midsommareldar förekomma hela natten med dans och önskar ändring häri. Den nye klockaren kunde ej Athanasii symbolum och har någon brist i sången, vadan han ålägges att förkovra sig till vidare förhör i konsistorium.

1764 skrev Bask till konsistorium om åskeld i Forshälla kyrka och ber om råd i anledning därav. Biskop Lamberg säger 1767,att åskslaget, som förstört kyrkan, borde beveka till bättring, ”emedan eljest det faseliga öde, som då öfvergått denna kyrka strax sedan folket var gånget derifrån, torde en annan gång träffa densamma eller någon af de andra kyrkorna under påstående gudstjenst, då många skulle midt i syndaloppet bli plötsligen ryckte utur tiden in i en olycksalig evighet ”.

Gift med Ingeborg Kock från Uddevalla, syster till kyrkoherde Michael Kock på Tjörn. ”På kyrkväggen i Forshälla hänger ett i olja väl målat portrait af en gammal välfödd pastor här, Eric Bask, ur hvars ögon skalken, trots den allvarsamma minen, framblickar.” Detta porträtt är i inventariet 1774 värderat till 32 skilling, då en ljuskrona värderas till 10 rdr. Bask, som blev änkling 1758, var vid sin död nära 67 år gammal.

 

Johan Peter Gunthell. Stud. 1735. Två år i Rostock. Prästvigd 1757. Komminister här 1747. Död 1760.

Utövade läkarepraktik. Sökte 1758 Styrsö med den underliga motiveringen: ”såsom mindre än den lägenhet han har, troende det (Styrsö) vara mer comministratur än pastorat.”

 

Lars Andersten. Född i Sund, Forshälla socken, i sept. 1717, son av bonden Anders Torstensson. Till Lund 1739. Prästvigd 1743. Komminister här 1760. Död 1778.

Om prosten S. Lindberg och denne komminister skriver Gothenius: ”Lyckligt det folk som fått sådana prästmän.” Det heter också om honom: ”Har härliga gåvor.

Gift med Catharina M. Bundy, död 1808 på Herrestads gästgivargård, 80 år gammal.

 

John Ekelund. Född i Gbg 1755, artilleristson. Till Lund 1781. Prästvigd 1783 till Ödsmål. Komminister här 1789. Avsatt 1805. Död 1807.

”Olyckligt det folk, som har sådana präster”. Ej som bevis därpå, utan blott i förbigående anmärkes, att en dag vid altaret, då han hade glömt glasögonen, han överljutt utbrast: ”Jo vackert, ögonen ligga hemma”. Eländigt tillstånd 1795, så att folket måste skiftesvis bevaka honom, och han blev såsom vansinnig införd till Kronohospitalet. Anmäles 1805 att ha störtat Truls Nilsson i sjön och året därpå att han ånyo idkat fylleri. Idkade även blasfemi. Den 1/4 1807 stadfästes avsättningsdomen och några dagar därefter (6/4) avled han.

Gift med A. M. Blixt. Sonen, ej heller nykterhetsvän, men desto lärdare, magister Jacob Ekelund, är känd för sitt enorma minne och sina läroböcker i historia, ävensom för novellen ”Bergsflickan på Orust” m. m.

 

Johan Benedictus Apelberg. Född i Lindberg 16/3 1774. Son av komministern där. Till Lund 1796. Prästvigd 1802. Komminister här 1808. Vice pastor 1828. Död 1852.

Vid visitation  1827 uppmanade af Wingård honom och O. L. ”at tilltaga i lifvad verksamhet, alltmer ökad nit och ansträngd kraft för at uträtta deras ämbeten... och motverka det onda, som synes vilja taga öfverhanden”. Erhöll för varje likpredikan 36 skilling, ”ju mer tårbemängd desto bättre”, anför Holmberg, som måste åtnöja sig med 24 skilling, men han hade ej mer än tvenne att variera med.

Gift med Maria Margareta Klefverström, född 1781, död 1866. Son Johan Anders blev präst.

 

Elias Lindvall. Komminister här 1854. Se komministrar i Landvetter:

Född i Lindberg 1807, bondson. Till Lund 1828 och Uppsala 1835. Prästvigd 1837. Komminister i Stenkyrka 1852 och här 1858. Död 1873.

Gift med Jacobina Elisabeth Fagerström.

 

 

Carl August Sjöberg. Född i Gbg 1811, bagareson. till Lund 1831. Prästvigd 1835. Vice pastor 1844. Kapellpräst å Klädesholmen 1854. Komminister här 1859. Död 1873.

Gift med A. E. Andersson. Barnlös.

 

Johan Henrik Sjöblom. Komminister här 1874. Se kyrkoherdar i Torestorp:

Född i Fjärås 1844, son av kyrkoherde Niclas Sjöblom i Bollebygd. Till Uppsala 1863. Prästvigd 1869. Komminister i Mjöbäck1872 och i Stenkyrka 1874, vilken tjänst han avsade sig 1875. Vice pastor i Fjärås 1879. Kyrkoherde här s.å.

Gift med Maria Cecilia Killman, dotter av komminister Killman i Hasslöv.

 

 

Anders Lundholm. Född i Skepplanda 1842 Till Uppsala 1863. Prästvigd 1867. Missionär s, å. Komminister här 1875.

 


 

Ur Göteborgs stifts herdaminne, utgiven av C W Skarstedt 1878-85

Texten scannad, rättad av Yvonne Simonsson

 

 

Senast uppdaterad: 2013-12-25
 

Webbmaster: Anders Ryberg