Lars Hansson "Stor-Lars" och hans ättlingar

 

Lars Hansson var född 1818 på Hönö Röd i Öckerö socken.

 

Fadern hette Hans Svensson (1781-1854), son till Sven Andersson (1746-1781), sockenskräddare på Öckerö.

Modern hette Petronella Andersdotter (1787-1855) och var också född på Hönö, men hennes farfar kom från Asperö.

 

Lars hade 6 syskon, av vilka även Bryngel Hansson flyttade till Åstol.

 

Lars Hanssons flyttade till Åstol 1839 och gifte sig med Maria Olausdotter.

Hon var dotter till Olaus Kristensson, vars föräldrar Kristen Larsson d.y. och Gunilla Andersdotter flyttat till Åstol på 1780-talet där de träffades och sedan gifte sig. Kristen var ursprungligen från Kåkenäs. De fick 6 pojkar och 2 flickor varav 5 blev gifta och stannade kvar på Åstol.

Marias moder hette Kristina Johansdotter och var ifrån Klädesholmen.

Kristina och Olaus gifte sig 1820 och Maria föddes i Maj 1821.

1831, när Maria var 10 år gammal dog modern och tre år senare dog fadern i en koleraepedemi som drog fram över Åstol.

Fjorton år gammal och föräldralös tog Maria tjänst som piga hos Johannes Gullbrandsson.

Några år senare tittade en man i 20-årsåldern in en stund på Gullbrandssons krog. Han hade varit inne på Hakenäset och beställt en båt och var nu på väg tillbaka till Hönö där han bodde.

Mannen som hette Lars, fattade tycke för den unga pigan Maria och 1839 flyttade han till Åstol och fick bo hos Marias faster Johanna, dit också Maria flyttade.

Den 29 december samma år gifte de sig och så småningom fick de ett eget hus.

Det sägs att virket till huset var från ett gammalt magasin på Klädesholmen som Maria fått av sin mors släktingar.

 

Lars och Maria fick först två pojkar August (1841) och Karl (1843). 1843 adopterade de en pojk från Marstrand som hette Anders Wilhelm Lindgren och var 6 år gammal.

Sedan fick de tre flickor Ann-Kristina (1846), Karolina (1856) och Hilda (1858). Sist i skaran föddes Johan (1861).

StorLars var fiskare och ägnade sig dessutom åt någon form av fiskhandel. 1870 var han skeppare på en båt som hette Istunder ( den var på 14 läster ). Samma år står äldste sonen August som skeppare på en 41/2 läster stor båt med namnet Bröderna.

Bröderna var en s.k. sjöbåt. Den var i försäkringsbrevet ( utfärdat 15/2 1870 ) värderad till 1.199 Rdr inkl. rigg och segel. Backorna var värderade till 444 Rdr.

 

Den 3/12 1871 begav sig  StorLars med sönerna August ( 30 år, gift ) och Karl ( 28 år, gift ) iväg till Skagen för att köpa upp fisk. Med på båten var också drängen Sven Gustafsson ( 26 år, ogift ) och Anders Isaksson ( 33 år, ogift ).

                                                                                                                                                                                                                           

   -Ur Nya Marstrandsposten den 8/12 1871:

 

"Befarad olycka till sjöss. Från Åstol afseglade sistlidne Lördag ett storsjöfiskelag (det s.k. Store Lars ) för att som wanligt fiska i närheten af Skagen. Man har sedemera, oaktadt, gjorda efterspaningar, icke afhört detta fiskefartyg, hwadan man har anledning att befara det fartyget med besättning gått förlorat under den swåra snöstormen i Söndags."

 

-Ur Nya Marstrandsposten den 19/12 1871:

 

" Under rubrik " Befarad olycka till sjöss " omnämnde wi i ett föregående nummer, att Lars Hansson eller ( hans wanliga benämning ) Store Lars på Åstol begifvit sig till sjöss Lördagen före den swåra snöstormen, utan att sedemera af hemmawarande anförwanter hafva afhörts. Utan att hittills hafva erhållit några underrättelser om mannen, måste således tyvärr med tämlig wisshet antagas, att båten med man och allt gått till botten. -Lars Hansson war på denna olycksresa föjd af sina twenne gifta söner samt en dräng, hwilka således alla tyckas hafva funnit sin död bland wågorna under det förfärliga wäder, hwarunder icke ens dessa tappra sjömäns sjöwana och duglighet förmådde att manövrera sin farkost uppå det för dem eljest så wälkända hafvet.- På Åstol befinner sig emellertid nu, tillfölje häraf trenne enkor med hwardera trenne barn, alla uti mindre goda omständigheter. Det war nemligen icke nog att männen, hustrurnas och barnens enda hopp och förtröstan för framtida bergning, frånrycktes dem, utan tillika den egendom som låg uti båt och fiskeredskap, hwilken ingalunda war obetydlig. Lars Hansson och hans fiskelag woro blan wår skärgårds raskaste och skickligaste fiskare och hade under sina många årliga fiskefärder utkämpat mången hård strid med det härjande elementet å hafwet, man har därför i det längsta hoppats, att man skulle få höra utaf honom, men förgäfwes. Det blir alltså en tom julhelg för de stackars enkor och barn, hwars enda stöd de nu bortgångna woro."

 

Ur samma tidning den 8/10 1872:

 

" Liket efter under December månad 1871 omkomne fiskaren Lars Hansson från Åstol lärer nu wara funnet i närheten af Laesö. Man har igenkändt honom på kläderna samt genom ett å handen anbragt namn."

 

Ur Göteborgs Handels och Sjöfartstidning måndagen 4/12 1871:

 

" Väderleken. Med ökad styrka har under de senaste dygnen vintern gifvit sitt inträde tillkänna, i det att kölden under nätterna vexlat mellan 8 och 10 grader och om dagarna visat 2 á 4 grader. Vid middagstiden i Lördags inträffade visserligen ett hastigt töväder, och temperaturen, som på morgonen visat 8 grader kallt, steg en grad öfver nollpunkten, men redan på aftonen vexlade wädret om och en bitande kall, nordostlig vind började att blåsa. I går på morgonen steg kölden ytterligare, och en snöstorm uppstod, som i häftighet torde haft få sina likar under de sednare tio åren, och hvilken äfven under hela gårdagen rasade med oförminskad styrka."

                                                                                                                                                                                                                         

Hemma på Åstol fick livet dock gå vidare och för att klara sin försörjning gifte de två yngre änkorna om sig.

 

August Larsson (1841-1871) hade 1866 gift sig med Kristina Elisabet Petersdotter  (1845-1904) från Tjörnekalv. De byggde ett nytt hus ( hus 28).

Deras barn var:

Lars 1865-1950 "Selmas Lars" gm. Selma Bengtsdotter
Paulina Matilda 1867-  
Johan Alfred 1871-1875  

                                                                                       

Änkan gifte 1873 om sig med Karl Julius Bengtsson (f.1848) kallad "Kålle Bengtsa". Han var son till Bengt Olsson och Helena Olsdotter. Bengts far var Olof Larsson som         kommit till Åstol 1771. Helenas far var Olof Ingemonsson som kommit till Åstol 1800.

 

Med Karl fick Augusts änka ytterligare 6 barn:

August 1875-1953 "August Karlsa" gm Berta
Johan Bernhard 1878-1878  
Berta 1879-1975 gm. Bernt Berntsson
Gustava 1882-1883  
Oscaria 1884-1972 "Skari" gm. Johan Karlsson
Evald 1887-1969 gm. Karolina

                    

Karl Larsson (1843-1871)

hade 1866 gift sig med Britta Kristina Mattiasdotter (f.1846) från Tjörnekalv.          

Karl köpte "Ägnestöva" (hus 10) av Lars Jacobsson som bodde där ensam

sedan hustrun dött året innan. Lars skulle få bo kvar i kammaren på öster ( men i husförhörslängden 1871-1880 bor han hos sin dotter Charlotta).

Deras barn var:

Matilda Charlotta 1867-1958 "Brittas Lotta"  gm. Karl Berntsson
Anna Kristina 1869-1951 "Skeppar Anna" gm. Albert Johansson
Johan Emanuel 1871-1951 "Karlsson" gm.Hilda Fredrika Rutgersd.

 

Änkan gifte 1874 om sig med Lars Johansson (f.1847) kallad "Lars ve brygga"

Han var son till Johan Andersson från Valla som flyttat till Åstol 1835 och Anna Andersdotter från Rönnäng.

Med Lars fick Britta ytterligare 7 barn:

Johanna 1875-1882  
Josefina 1877-  
Karl Albert 1880-1881  
Amanda 1882  
Johanna 1884-1887  
Johanna Karolina 1887  
Berit Lovisa 1890  

Karolina Larsdotter   (1856-) gifte sig 1878 med August Kristensson (f.1852) från Valla, som flyttat till Åstol 1879. De bodde i hus nr 25, som de troligtvis byggt.  De fick barnen: 

Karl Leonard 1879-1970 "Bergkvist" gm Karin Rafstedt
Johan Alfred 1882-1948 gm Fina
Magda Helena 1884-1915 gm Johan Bergström

 

Hilda Larsdotter (1858-1950) gifte sig 1877 med Alfred Hermansson (f.1851). Han var son till Herman Andersson från Hättan, som flyttat till Åstol 1846 och Johanna Helena Pettersdotter vars far Petter Andersson från Tjörnekalv flyttat till Åstol 1816. De bodde i hus nr 47, som de troligtvis byggt. De fick barnen:

Johanna Kristina 1878-1883  
Alfrida Magdalena 1878-  
Hilmer Leonard 1880-1905  
Johan Alfred 1882-1964 "Hagberg" gm Fina
     
     

 

Alfred dog 1882 och 1884 gifte hon om sig med en broder till Alfred, Paulinus Hermansson (f.1854). Tillsammans fick de ytterligare 9 barn:

                      Lars                                          1885                                                      fl.till USA

                      Karl August                        1887-1920                                                                    gm. Jenny

                      Johanna                              1889-1894

                      Anna                                        1892-1978

                      Maria                                        1894-1966                                                                    gm Oskar Hallberg

                      Artur                                         1896-1985                                                                    gm. Helga

                      Anders                                     1899-

                      Paul Helge                              1901

                      Alice                                        1904                                                                                                  gm Sven Lindal

 

Johan Larsson (1861-1941)

gifte sig 1890 med Hilma Karolina Andersdotter (f.1869). Dotter till Anders                                  Johansson och Britta Olsdotter från Dyrön. Anders var son till Johan Eriksson som                      var son till Erik Andersson och Helena Wallberg, som flyttat till Åstol 1800. Helenas                       far Jonas Wallberg var född 1754 i Visby på Gotland. Han var tunnbindaregesäll när                       han 1777 flyttade till Brattön. Hilmas mor hette Kristina Karlsdotter, dotter till Karl             Johansson född på Brattön och Johanna Kristensdotter, dotter till Kristen Larsson d.y.

                      De fick barnen:

                      Ludvig                                     1891-                                                                             gm. Jakobina                                              

                      Albin                                      1893-1899    

                      Lars                                       1895-1981                                                                      gm. Linnéa

                      Maria                                      1897-1981                                                                      gm. Anders

                      Kristina                                   1897-1980                                                                      gm. Lars

                      Albin                                      1900-1956                                                                      gm. Anna

                      Hartvig                                    1902-1980                                                                      gm. Ingrid

                      Greta                                      1905-1987                                                                     

                      Hilda                                      1907-1988

                      Aina                                       1910-1963


 

 

”Släktens” båtar

 

Istunder         ~1870                                   skeppare         Lars Hansson

 

Bröderna       ~1870                                   skeppare         August Larsson

 

Kristiania            1880-talet  skeppare         Karl Julius Bengtsson

 

MTD 138         Freden                                1890-talet         skeppare      Karl Julius Bengtsson

 

MTD 107         Oskar Dickson    1883-1898  skeppare  Anders Johansson / Karl Johansson

                                            Delägare var bl.a. Bengt Kristensson, Karl August Andersson,                                                                                     Edvard Johansson, Johan Alfred Larsson och Hans Rutgersson.

 

MTD 110         Fursten                                1883-1898       skeppare         August Kristensson

 

MTD 268 / MD40 Nordstjernan var en s.k. sväriggare på 48 fot. Byggd i Subben på Orust

1893. Ägare var Olaus Wikström och Bernhard Bengtsson "norskens                             Bernhard". Bernhard sålde sin ludd till August Kristensson, StorLarsJohan,

HerrmansPetter, Hagberg och BernsKålle. Senare var även August

Kristenssons söner Karl och Johan med. De låg på backefiske med

storebackor. Nordstjernan. Såldes 1905.

 

MD 81            Palmen. 1905-1913. Skeppare var Johan Kristensson och övriga delägare var                                                               StorLarsJohan, Herrmans Petter, SelmasLars och Karlsson. De hade                                                     satt in en motor på 10 hk. Fiskade med storebackor.

 

MD 273 Juno. Byggd i Strömstad 1913. Låg på backefiske och vadfiske på vintern. En del                                            somrar låg de på makrilldörje på Doggern. Såldes till Hönö 1925.

 

MD 78   Fern hette en engelsk kutter som Lars Augustsson "SelmasLars" var skeppare på                                           1903-1905. Den var inköpt runt 1900 då stod Österman som                                                                          skeppare. Delägare var också Lars halvbror August Karlsa.                                                          De låg på fraktfart på sommaren och dörjefiske på hösten. på                                                                        vintern låg den upplagd.

                                            Enligt mätbrevet från mars 1905 var Fern en galeas byggd på kravell                                                       av ek och furu med flat akterspegel och lodrät stäv utan galjon. Ett                                                         däck och två master. Längd 23.7m bredd 6.3m och 69 reg.ton. Plats                                                              för 4 man i besättningsrum och 1 man i befälhavarens hytt.

 

MD 259 Blixt var nästa båt för SelmasLars. Den var byggd i Strömstad 1914, hade en 15 hk                                          Avance. Delägare var också Oskar Karlsson, Albin Karlsson och                                                  Karl-Oskar. Fiskade med storebackor i Nordsjön.

 

Landvadslaget Rallare

 

1886 fanns det 3 landvadslag på Åstol: Rallare, Löpare och Snälla.

 

Rallare hade köpt sin vad 1882 för 3815:-. De var 16 delägare med August Kristensson som förman. Med i samma vadlag var bl.a. också Lars Johansson, Anders Johansson, Johan Edvard Andersson, Karl Julius Bengtsson, Lars Persson, August Andersson och Olaus Pettersson.

Vadlaget Rallare hade sin bod och vadräcke på nordre parten där Arne Berntssons hus står idag. Båten hade de vid StorLars brygga. En gång gjorde de ett "stäng" i själva hamnen på Åstol. Detta landvadsfiske upphörde vid sekelskiftet.

 

Vadlaget Rallare återuppstod i början på 1900-talet när man började fiska med snörpvad.

Utstyrare var "StorLarsJohan". Kännare var Karlsson. Till vadbåt använde de Miranda. Övriga i laget var bl.a. "Karolinas Johan", "Anders Olle", "August Karlsa", "Leonards Bernhard", "Bernhardinas Albin", Fredrik, "Stinas Anders", "Skäras Hilmer", Olaus Pettersson, Patrik och "Pers Lars".

 

Övriga snörpvadslag på Åstol var: Vargarna, Björnarna, Fiskmåsen och "Snurrekockarna" som delade sig i lagen Tigrarna och Laxarna.

 

 

 

Senast uppdaterad: 2013-12-25
 

Webbmaster: Anders Ryberg