Kyrkofjäll 11 juni 1605

 

Reer Björnsson i Nösnäs i Norums sn stämmer Krok Olsson i Kyrkefjäll i Klövedals socken för att denne nekar käranden tillgång till Kälkerön och andra holmar under Kyrkefjälls gård, som Reers hustru ärvt del uti. Lag­mannen underkänner Kroks brev och bevis. Reer tilldöms nyttjanderätt till lika stor andel i underliggande öar som han äger brukningslott i huvud­gården Kyrkefjäll.

 

Efter original på Pergament i Kyrkefjälls gårdsarkiv, GLA. Sigill saknas.

 

JENS CHRESTENSSEN Laugmand i Wigen giör alle witerligt at aar effther Gudtz byrd 1605 thend xj junj war jeg met lagrettid paa Thiörn vdj Kollekier tilkaldit paa nogen trette sig tildrog emellom Reder Biörnssen i Nödznes och Krog Olssen i Kierckefield, saa at foreskreffne Reer hanom thilltallit for sin anpart vdj Kielckeröen och andre slig lundesteder som ligger til Kierckefield, der Krog hanom iffraholder at hand icke maa fölge vdj öene som hand haffuer lodt och partt vdj gaarden til, saa foreskreffne Reers höstrv dog war komen aff broderleggen emod Krog Olssen och hans foreldre der wore aff söstergrennen, end ther emod fremlagde Krog Olssen nogen winissbyrdz breffue huormed hand mentte at wille holde Reder Biörnssen fra samme Kelckeröe. Dog fantzs samme breffue icke saaledis wondit, giffne eller forhuerffuit at de kunde louligen forhindre Reer Biörnssen j de maade. Thj war thette min och lagrettits fulle dom, att Reder Biörnssen hans börn och arffuinge som eijgendis er eller worder vdj Kierckefield, de skulle ochsaa nyde och efftherfölge deris lod och anpartt vdj foreskreffne Kielckeröen och andre lundesteder vnder Kierckefield ligger, effter deris bolrig och jeffnit. Thess til winissbyrdt henger ieg mit jndzigle her neden. Dattis vt supra. 

 

Avskrift: Folke Almegius

 

 

Senast uppdaterad: 2007-11-29
 

Webbmaster: Anders Ryberg