Kyrkofjäll 27 april 1620

 

Syskonen Krog Olsson i Kyrkofjäll i Klövedals socken, Olof Olsson i Häle i Stenkyrka socken och Helga Olsdotter i Önneröd i Klövedals socken låter skifta den odelsjord de ärvt efter sina föräldrar. Äldste brodern Krog Olsson tilldelas släktens huvudgård Kyrkofjäll. Yngre brodern Olof Olsson erhåller bl.a. Morik i Stenkyrka socken medan systern Helga Olsdotter tillskiftas Tyfta i Stala socken.

 

Efter original på pergament i Kyrkefjälls gårdsarkiv. Ett sigill vidhängande

 

JENS CHRESTENSSEN laugmand i Wigen, giör alle witerligt att aar effter Gudz byrd 1620 then 27 aprilis war jeg met dannemend flere henkaldit til Kierckefield vdj Klöffdals sogen paa Tiörn, paa rett jordebytte och skiffte emellom de brödre Krog Olssen ther samestedz och Olluff Olssen i Helle sampt deris söster Helga Olssdoter i Andröd, om hues odelssjorder de effter theris foreldre arffueligen bekomit haffde, som nu effter deris samptlig angiffuende befantz att were: Först vdj Kierckefield xiiij öritzbol i ald vnderligende eijgendom vdj holmer och öer inttet vndantagt, forvden xj öritzbol foreskreffne Krog Olssen sig sönderlig aff fremitt folck haffuer tilkiöbtt och hiemfrid i foreskreffne Kierckefieldz eijgendome, der nest vdj Giello paa Grenden i Walle sogen vj öritzbol, vdj Morrig i Stienkiercke sogen xij öritzbol, vdj Lundby i Kareby sogen på Indland vj öritz­bol, vdj Römeland v öritzbol och vdj Toffte i Stale sogen paa Ordost x öritzbol iord. Och bleff nu effter deris egen gode wilge och samtöcke foreskreffne jorder thennom emelom skifft som efftherfölger, att först tilfald eldste broderen Krog Olssen xiiij öritzbol i foreskreffne Kierckefield dess öer och eijgendom, halffparten i den gaard Gielo regnit for iij öritzbol, och dertil v öritzbol iord vdj Römeland. Der nest tilfald hans broder Oluff Olssen xij öritzbol i foreskreffne Morig, noch halff­parten i den gaard Gielo som er iij öritzbol, och vj öritzbol vdj Lundby. Dertil bewilgit hannom hans broder at nyde det biede och aahold i Kierckefieldz öer som hand nogen tid hafft haffuer, men effter foreskreffne Oluffs affgang skal same hans fölg i öerne jgienfalde vnder Kierckefield som dett tilhör met rette. Siden fick deris söster Helga på hendis lod x öritzbol vdj Toffte paa Ordost och dertil den lille holme kaldis Bockhol­men westen vnder Kelckeröen. Skulle de nu och deris arffinge huer på sin lod foreskreffne jorder met deris rette tilligelsse i alle lundesteder frelsseligen nyde for odelsseijge, saa och giöre hinanden wederlag om nogen deris jorder i thette skiffte er faldit thennom met loug iffra windis. Och hermet bleffue de shifftesatte i thette maal. Thess til winisbyrd haffuer jeg efftir deris samptlig begiering hengt mit jndzigle her neden tröckt. Dattum vtt supra. 

 

Avskrift: Folke Almegius

 

 

Senast uppdaterad: 2007-11-29
 

Webbmaster: Anders Ryberg