Stordal 3 oktober 1632

 

Alf Olsson i Stordal i Stenkyrka socken på sin hustrus (Anna Krogsdotter) och hennes syster Börta Krogsdotters vägnar byter bort 2 öresbol jord i Morik i samma socken till deras syster Elin Krogsdotter i Sävelycke (i Jörlanda socken på Inland). Hon lämnar i vederlag sin skiftesandel 2 öresbol jord i Kyrkefjäll i Klövedals socken.

 

Efter original på pergament i Kyrkefjälls gårdsarkiv, GLA. Lagmannens sigill vidhängande.

 

JENS CHRESTENSSEN laugmand i Wiigen giör alle uitterliigt at aar effter Gudz byrd 1632 den 3 october kome til meg i Tofften de suogre Alff Olssen i Stordal paa sin hustruis och hendis söster Berette Krogsdoters wegne paa den ene, end pa den anden siide Oluff Bentssen j Seffuelöcke for sin hostru Eline Krogsdoter, som giorde it liidet mageskiffte met hinanden vdj saa maade at Alff Olssen vdlagde fra siig sin hostru och hendis söster ij örisbol aff den jord foreskreffne söstre wore arffaldne vdj den gaard Moriig i Stienkiercke sogen på Tiörn, och til foreskreffne Oluff Bentssenn och hans hostru, huor emod same Oluff jgien vdlagde til Alff Olssen hans hostru och foreskreffne hendis söster ij öritzbol iord vdj den gaard Kierckefield de abor, liggende i Klöffdalss sogen pa Tiörn, som foreskreffne Oluff Bentssens hostru effter hendis foreldre der jnde war arffueligen tilfalden, huilcke jordeparther mett dess eijgendom och rette tilliggelsse, de huer paa sin siide och deris arffuinge frelsseliig skulle nyde och fölge til odelsseijge. Thess til vinisbyrd haffuer jeg effter begge parters telstandt och begiering hengt mit jndsigle her neden tröcktt. Dattis vt supra.

 

Avskrift: Folke Almegius

 

 

Senast uppdaterad: 2007-11-29
 

Webbmaster: Anders Ryberg