Syn av båtsmanstorpet i Långekärr 1881

 

År 1881 den 8 juli inställde sig undertecknad kronolänsman biträdd av nämndemannen Olof Nilsson i Säby och Lars Hansson i Surdal å Torpet till Rotebåtsmannen vid Bohus första kompani NR 35 Ström för att enligt Konungens befallningshavandes förordnande i resolution af den 4 sistlidne juni förrätta syn å torpet tillhörande åbyggnader, och tillstädeskommer härvid i laga ordning skedd kallelse ,ej mindre rotehållare ,egarna och innehavarne af hemmanen 1 MTL Hellene, 2/3 mtl Sunna ,1/3 mtl Bö Vestergård ½ mtl Vestra Långekärr och ½mtl Östra Långekärr genom Bernt Olsson och Bernt Eliasson från Hellene, Kristian Kristoffersson ,Rutger Olsson, Anders Nilsson och Elias Gabrielsson i Sunna, Rutger Andersson från Vestra Långekärr Jöran Rafstedt, Jonas Eriksson, Martin Andersson och Petter Kristiansson från Bö och Båtsmannen Ström och som kompaniombud Chefen för Bohus l :sta Kompani Herr Kaptenen och Riddaren C.V.Krusenstjerna .Båtsman Ström anförde att stugan är i så dåligt skick att han ej kan utan stor olägenhet bebos under vintertid att fähuset är i lika dåligt skick att ladugården inte kan rymma torpets gröda, samt att vedeskjul saknas varefter besiktningen företogs i följande ordning.

 

Manhus

 

Vid besiktning härå finner förrättingsmännen detta hus vara i så förfallet skick att någon reparation därå med fördel kan ske, hvardan detsamma skall ombyggas af timmer dervid af det gamla virket får begagnas så mycket som befinnes friskt och dugligt. 24 fot långt ,14 fot bredt och 9 fot högt från stenfoten till väggbandet utvändigt. 6 fot 5 tum högt invändigt med loft, indelat i stuga 14 fot lång kammare eller kök 10 fot lång samt förstuga med kakelugn af tegel i stugan, hvilket hus med dörrar ,fönster ,dubbla golv och trossning med lämpligt fylle emellan eller fullständig inredning af tegeltäckt brädklätt drefvit och rödmålat anses kunna uppföras för 500 kr.

 

Ladugården.

 

32 fot lång och 16 fot bred indelad med loge, lada och fähus i logen bör inläggas nytt golf och densamma beklädas med bräder.

 

Fähuset.

 

Som är i så förfallet skick att någon reparation derå ej är lämplig, bör uppbyggas af timmer eller sten 12 fot långt och 10 fot bredd förses med ny dörr och fönster samt inrede till 2 nötkreatur och fårkätte, samt derest timmer användes försvarligen drifas, varjämte ladugårdens tak bör genom bristande tegelpannor sättas i fullgott skick.

 

Vedeskjul.

 

Uppföres vid ladugårdens södra ända eller vid fähuset 6 fot långt och lika brett och högt med ladugården ,af stolpvirke ock bräder med tak af tegel på brädor och bör ränne af brädor läggas över vedeskjulet i sammanhang med fähusrännet varigenom ladugården torde bliva ökat till erfoderlig storlek.

 

Denna nybyggnad och reparation anser förrättningsmännen kunna ske för

Stugan 500 kronor

Övrigt  230 kronor 

Summa 730 kronor

 

 

Ifrågavarande nybyggnad och reparationer bör vara fullbordade innan den 1 augusti l88l utom hvad angår klädsel på manhuset och dettas målning, hvarmed lämpligen torde kunna uppskjutas till 1882 års sommar bör annars dock manhuset och fähuset genom rotehållarens försorg inom den l oktober så gott sig göra låter repareras så att dessa hus blifa användbara under nästa vinter .På förslag af Herr Kompanichefen och båtsman Ström medgifve rotehållaren att sten till Båtsmanstorpets täckdikning få utan ersättning tagas å Rotens utmarker,att sommarbete till de kreatur båtsmannen har å torpet vinterföda skall tillsläppas af stamroten eller hemmanet Långekärrs egare på det sätt att varje åbo upplåter bete ett år i sänder mot en ersättning för varje fullvuxet nötkreatur af 15 kronor ,som af övriga rotehållare erlägges i mån af hemmantal samt att båtsmannen icke äger rätt begagna sig af betet under annan tid af året än då rotehållarens kreatur beta i marken eller under den tid af sommaren kreaturen vanligen gå på bete .Det åligger rotehållaren att derest de är med denna förrättning missnöjda ,sådant hos Konungens Befallningshavande i Länet inom 14 dagar från delgörandet af detta syninstrument skriftligen andraga ,vid äventyr att ärendet på för handen varande skäl varder utan rotehållarens vidare hörande pröfades och afgjordt som ovan .

 

      Nordström.

 

Resolution.

Gillas och fastställes med det tillägg att de påsynta nybyggnaderna och reparationsarbetena böra vara verkställda inom de derför af syneförvaltningen bestämmda tider vid äventyr att de eljest komma att utföras mot lega på rotehållarens bekostnad .

 

    Göteborg å Landskontoret den 6 oktober 1880

            Landshövdingeämbetet

                    Carl Hafström

 

Jag undertecknad förbinder att fullgöra allt det snickeriarbete som erfodras å uppförandet af det manhus som förutstående synprotokoll föreskriver med undantag af brädfodringen utvändigt likaledes allt det snickeriarbete som erfodras för ladugården efter synprotokoll,ock skall arbetet vara fullgjort den l nästkommande augusti hvarför jag har betingat mig i arbetslön  110 kronor.

 

                              Kärslett den 22juni 1881

 

                                Andreas Berndtsson

 

Bevittnas af

Andreas Ström

Olle Gabrielsson i Surdal

 

Jimmy Hermansson

Texten scannad, rättad av Yvonne Simonsson

 

 

Senast uppdaterad: 2007-11-29
 

Webbmaster: Anders Ryberg