Jerp Jonsson Björns ansökan om frälsefrihet 1668

 

Resolv. 25 Sepiemb. 1668.

Stormechtigste och allernådigste konungh,

 

Ers (?) kongl. Maij:tt skall iagh aller ödhmiukeligst och underdånigst supplicando föregiffua att mijna förfäder i een grufwelig 1ång tijd och (?) min slecht haftuer warit alleallernådigst bebrefwade medh adhelige frijheter under dhee danska (?) konungars pergamente, först som ähr att see aff ett breeff, konungh Hågen haffuer uthgiffuett, som regerade Suerie och Norge, huilka breeff förmäler att stadhfesta dhee förra mijna förfäders frijheter, dett andra som iagh nu hal: (?) har konungh Christian uthgiffuit som regerade Swerrige Norige ccli Danmark, och såsom dett rij (?) för haffuer warit i bruuk så gement i Norge hoos adhelrn, att nambna sigh medh tillnampn, al1tså haffuer han medh Confirmation på mijna förfäders frijheter låit uthi detta breeff afmåla wår slechts schiöld och hielm medh een halff Biörn och sex strutsfiedre samma breff ähr giffuett Anno 1057 [sic!]. Än haffuer hans Matj:tt konungh Fredrich den 3die i Danmark för min sahl. Fader Confirmerat och stadfestat öffuer bemelta kongabreeff och adeliga frijheter medh sitt konga breeff som är giifuett pa. Agershuus d. 27 augusti Anno 1648, och effter iagh ärh uthaff een gammal Norsk adeligh slächt som är så gammall så ingen kan weeta huru länge mijna förfäder haffua tient under dhee Norske enewålds konungar, och såsom konungh Christian som kallas. den unghe haffuer mest uthrootat all den gamble Norske adhell, så har han och kommoit min slecht i stoor armodh, doch haffuer min slecht altijd I dhee danska konungars tijd hädhe (?) för och sedhan med wårt godhz waritt frelse och frij tilldess iagh är kommen under wår allernådigste konungs regemente, sedhan ähr iagh så förtt, att iagh skall hålla een ryttare för min gårdh eller skall giffua skatt som andra skatte bönder altså. nedhfallo (?) iagh_ i största underdånighet, till wår allernådigste konungh, att migh nådigst måtte effter låtas samma frijheter som mijna förädher hafft haffuer under konungar i Norge och Danmark, och att iagh motte a1lernådigst bliffua förskoont för dhen ryttare migh ärh pålagt, och att iagh kundhe nijta mitt godz på. slijk frijheet här effter som under Cronan Danmark skedt ärh i forna tijdher. Jagh skall altijd innerllgen bedhia Gudh undher W. Kongl Maj:tt milderligen (?) blonandes (?), som tenktes nådigast anser min torftigheet häruthinnan. Jagh beplikhtar min a1leernådigste konungh, medh all underdånigh och medeboogen (?) tienst och trooskap, att warda stijwigh nãhr så. fordras lijka som mijna förfäder, dhee förriga konungar giort haffuer, heruthinnan iagh förcomiter (?) min allernådigste konungh aller underdånigste och mildaste Resolution. och iagh alltidh forblifer min allernådigste konunghz

 

Aff Kertslet pa Tiörn d. 29 Maij 1668.

 

Underdånigste och trooplichtige tienare

Jerp Jonsson Björn.


 

Avskrift: Christian Juliusson

 

 

Senast uppdaterad: 2013-12-25
 

Webbmaster: Anders Ryberg