Konfirmation av frälsefrihet för Jerp Jonsson Björn

 

Datum Stockholm Septembr Confirmation för Jerp Jonsson Björn ifrån Bohuus lähn pa hans adelige frijheeter. (1668)

 

Wij Carl etc. Giöre wetterligit att alldenstund oss wår troo nndersåthe wälbördig Jerp Jonsson Biön i underdånigheet hafwer föredraga låtit, hurusåsom hans förfader aff uhrminnes tijder är aff foma konungar I Norie och I Danmark, bebrefwade med ade]iga frljheter, i synnerheet hafwer han oss upwijsa låtit konung Håkans i Norie, konung Christians aff åhr 1057 och sist konung Friderichs den tredies (i marginalen: “afdag 27 Aug. 1648”) original brefwer deruthinnan samma privilegier hans förfäder een tijd efften annan ärh confirmerade wordne dess jämwäll nu i underdånigheet ansökande, at wij honom wad slijka uhnåldrige gifne breef och förundta förmedheer (?) nådigt erhålla oeh confinnera tächtes (?). Hwarför såsom wij icke mindre än andra chnistelige konungar altijd ährr bewågar dem med nåder och bemötha, som oss med hulld och troskap ärr underdånige, Altså hafwa wij äfwen i ktafft aff detta walect (?) confimmera och bekräfta såsom wij och hermed i nåder confirmere och bekräfta honom och hans effterkommande dhe adelige fnijheter som han och hans förfäder för detta hafwa åthniutit och i berörda Kongl. breef finnes uthtryckte sampt som andre af Norsk adell under wår och Norriges Crono boende hafwa at åthniuta. Förbinde fördenskull hemmedh alla som detta angår och för wår skull wehle och skola giöra och låta, att tillfoga eller tillfoga låta honom Jerp Jonsson Biörn eller hans effterkommande hermedh något hindra mehn och förfång nu eller framdeles. Till yttermera visso etc,

 

 

P. Br. L.v.d.L P.O Stenb. St. Bielke S. Båt


 

Avskrift: Christian Juliusson

 

 

Senast uppdaterad: 2013-12-25
 

Webbmaster: Anders Ryberg