Kungsskatt 1611

 

Mandtalsregister paa kongschadt som almogen aff Ordost och Tiörn haffuer vdgiffuitt till Santj Micharlj anno 1611.
 

TIÖRN:

Stenkiercke Sogen

Jenns i Rörre

Anders i Rörre

Lauerz i Fosseröd

Peder i Fosse

Anders i Fosse

Aalff i Stordall

Reder i Lilledall

Gunder i Skaar

Jon i Kollekier

Börre paa Gleshie

Hendrick i Gundesby

Anbiön i Gundesby

Niils i Aassby

Terreld i Liiraas

Harild i Faurfield

Hans i Tiffte

Bendt i Gaarde

Peder i Olssby

Chresten i Olsby

Olle i Kuballe

Helle i Kuballe

Olle i Mölnebo

Tolle i Mölnebo

Hans i Rösseluig

Niels i Beckeuigh

Jens i Holle

Peder i Rönnengh

Olle i Torlleby

Niels i Torlleby

Anders i Torlleby

Christoffer i Torleby

Olle i Morrigh

Gunder i Morrig

Giöe y Böe

Birgitt i Böe

Suen i Noruigh

Olle i Noruigh

Jon i Wdengh

Anders i Rossedall

Inghe i Krogsdall

Hendrick i Böe

Elluff i Nödesettsr

Esbiön i Toberod

Willom i Toffttenes

Tosten i Sirreröd

Suenug i Kurland

Olle i Helle

Anders i Kibene

Reder i Krossekier

Lauerz i Dyreby

Kaarll i Dyreby

Reder i Sibbrecke

Tord i Breuigh

Jens i Saebye

Trogels i Saeby

Lauers i Hoffue

Asmund i Heller

Jonn i Tofftt

Pouell i Brogh

Lauers i Hagetorp

Lauers paa Kiersöe

Torckell i Hellebeck

Anders i Hagetorp

Jens i Beck

 

H. & Ö, -män

Niels i Grinderod

Anders i Skaar

Erick i Gleshie

Niels paa Böeberig

Helle i Töfftte

Olle i Wdengh

Reder i Toffttenes

Tord i Sirrödt

Peder i Kibenne

Olle i Sibrecke

Annon i Hoffland

Olle i Hoffland

Lasse paa Önne

Lasse paa Raffneberig

Peder i Morigh

Annon i Hoffland

Erick i Liraass

Maritt i Stockeuigh

Tj-drängar 1/2 lön

Bendt i Gundisbye

Anders i Gundisby

Biörn i Aasseby

Olle i Torlleby

Anders i Sibbrecke

Errick i Saeby

Simen i Hoffue

Arffuid i Beck

Hans i Olsbye

Anbiön Schomager

 

Sjösiden

Hans paa Kalffuen

Anders i Krogene

Böre paa Tofftten

 

Walle sogen:

Helle paa Askeröe

Olle paa Askeröe

Asmud i Kiill

Peder i Kiill

Niels i Reffsall

Anders i Sörby

Lauers i Vdeby

Olle i Fiellebroo

Lauers i Fielbroo

Endre i Sörby

Mattis i Helby

Olle i Mögennes

Iffuer i Mögenes

Arffuid i Heguald

Throgels i Heguald

Olle i Heguald

Throgels i Krogdall

Lauerz i Lind

Hans i Röd

Eskild i Mögenes

Olle i Brolandt

Gregers i Röruigh

Laass i Berie

Hagen i Balckeröd

Olle:S: i Suanuigh

Olle:A: i Suanuig

Anders i Suanuig

Lauers i Sper

Olle i Haborsby

Tord i Haborsby

Iffuer i Thonengh

Olle i Westerröd

Effuen i Röd

Anders i Lillehamer

Niels i Thangeröd

Börn i Dybholtt

H.& Ö. -män.

Löcke paa Helle

Sirre i Kiill

Olle i Reffsall

Ingeborg i Heguald

Thurre i Brolandt

Olle i Fiellebroo

Anders i Fiellebro

Loff paa Brecke

Hans i Westerrödt

Börre i Berre

Rasmus i Hiöuig

Tj. drängar

Gudmud i Suanuig

Thorbiön i Haborsby

 

Kleffdall sognn:

Gamell i Kielröd

Bendt i Surdall

Olle i Surdall

Anders i Knödde

Thord i Hualseng

Olle i Hualsengh

Anders i Thoröd

Bamsse i Halsbech

Anders i Halsbech

Jon i Hualseng

Esbiön i Vnderödt

Brönill i Kolleröd

Torckell i Böen

Niels i Böen

Reder i Böe

Lauerz i Sunde

Lauerz i Hellene

Niels i Pillene

Thord i Thoddas

Erick i Brogh

Jens i Seltteboo

Thorgier i Basteröd

Throgeld i Hualseng

Lauers i Hualseng

H. & Ö.-män

Jonn i Langkier

Karren i Langkier

Thord i Wiigh

Olle i Pillenn

Suen paa Heröe

Tj. drängar

Jens i Thorröd

Olle i Brogh

 

Addellens daglig Wydngs thienner som kong:may: naadigste her till haffuer vndt frij for kongs schaadt.

 

Anders Grenn till Sundzby Norgis riigis cantzler hans daglig thienner. Walle sogen:

Brönill i Krossitt

Jon i Abildgard

Böre i Nees

Leeg i Röd

Anders i Broland

Lauers i Heltteby

Peder i Heltteby

Ingrj i Fursetter

Böre paa Kollekier

Anud i Hiöuigh

Olle i Kleffue

Olle i Kromeröd

Biörn i Hellenne

Gudmud i Nees

 

Frue Birgitte Brun till Aggeruig hindis daglig thiener.

Bendt i Thiernne

Lauerz i Röd

Gunder i Gaassknöd

Lauerz i Thofftte

Helle i Mölnefos

Knud Pederssen till Odznes hans daglig thiener.

Peder i Reffland

Raffuld i Buffdall

Reder i Aaröd

Olle paa Röre (Röen)

Thord paa Högerod

Halduor paa Skeed

 

Frue Sidzelle Brun till Molland gaard hindis daglig thienner.

Erick i Stoffröd

Rolff i Stoffröd

Olle paa Fladöe

Jens i Thorrebo

Olle paa Raböe

Baacke sider wnder hoffuidgaarden wed stranden.

Morchen paa Biörnholmen

Arffuid murmester

Olle wed querrnen

Jens paa Raböen

 

[Undertecknare:]

Wij effer:ne Arffuid i Smedby, Anders i Ödzmall, Olle i Dalle, Berttell ij Thorsby, Simen i Waarkill, Engelbritt i Thoetorp, Inghe i Krogsdall, Effuen ij Österröd, Asmud i Heller, Reder i Krossekier, Jens i Rorre och Niels i Aassby laugrettismend paa Ordodst

 

 

Senast uppdaterad: 2007-12-05
 

Webbmaster: Anders Ryberg