Kungsskatt 1612 - 1613

 

Manndtals Register och Regennschabff paa konngschatt aff Ordoust och Thiörnn som bleff vdgiffuenn thill S: M[ichael] dagh aar fraa 1612 och thill Anno 1613.
 
Walle sogen:
Helle paa Askeröe
Olle paa Askeröe
Asmud i Kiill
Peder i Kiill
Niels i Reffsall
Anders i Sörboo
Endre i Sörboo
Lauers i Vdeby
Lauers i Fielbroo
Mattis i Helby
Eskield i Mögenes
Arffuidh i Heguald
Lauers i Liind
Hans i Röd
Olle i Brolandt
Olle schreder i Suanuig
Olle Andersen i Suanuigh
Anders i Suanuigh
Lauers i Speer
Olle i Haborsby
Tord i Haborsby
Iffuer i Tonengh
Olle i Vesterrödt
Effuen i Röd
Anders i Lillehamer
Böre i Dybholtt
 
H: & Ö.-män
Löcke paa Helle
Lauers paa Brecke
Hans i Westerrödt
Aarne i Tangerödt
Turre i Brolandt
 
Drängar
Peder paa Askeröe
Jens paa Askeröe
 
Kleffdall sogen;
Bendt i Kielrödt
Olle i Surdall
Sirre i Surdall
Anders i Knöde
Tord i Huaalseng
Olle i Hualseng
Anders i Thorödt
Bamse i Halsbech
Anders i Halsbech
Jonn i Hualsengh
Esbiön i Vnderöd
Brönill i Kolleröd
Torckell i Böe
Niels i Böe
Christoffer i Böe
Lauers i Sundde
Lauerz i Hellenne
Olle i Pillenn
Thord i Thodas
Erik i Brogh
Jens i Selttbo
Thord i Basterröd
Thruls i Hualseng
Simen paa Heröen
 
Ö.-män
Suen i Langkier
Olle i Langkier
Thord i Wiigh
 
Drängar
Tord i Broogh
Biönni i Thoröd
 
Skreder och skoemager
Jörgen skoemager
Börre schredder
 
Stienkiercke sogen:
Jens i Rörre
Peder i Rörre
Lauers i Fosserödt
Anders i Fosse
Aalff i Stordall
Gunder i Skoor
Reder i Lilledall
Jon i Kollekier
Börre i Gleshiee
Hendrick i Gundisby
Anbiön i Gundisby
Niels i Aassby
Torald i Liraass
Harald i Fourefield
Hans i Tifftte
Bendt i Gaarde
Ingeborig i Olsby
Chresten i Olsby
Olle i Kuball
Helle i Kuball
Sidtzell i Mölneboo
Tolle i Mölnebo
Hans i Rösseluig
Niels i Beckeuigh
Jens i Hollen
Peder i Röneng
Olle i Tholleby
Niels i Tholleby
Anders i Tholleby
Christoffer i Tholleby
Olle i Morig
Gunder i Morig
Christoffer i Böe
Biritt i Böe
Reder i Noruig
Anders i Rössedall
Helle i Krogsdall
Olle i Vdengh
Olle i Noruigh
Hendrick i Böe
Elluff i Nödesett
Esbiön i Thoberöd
Wellom i Thoffttenes
Thosten i Sirrödt
Suenung i Kurlandt
Olle i Helle
Anders i Kibenne
Reer i Krossekier
Lauers i Dyreby
Kaall i Dyreby
Olle i Sibrecke
Thord i Breuigh
Suen i Saeby
Thruls i Saeby
Lauers i Hoffue
Asmud i Heller
Jon i Thofftt
Pouell i Broog
Amon i Hofflandt
Lauers i Hagetorp
Jens i Beck
Thorckell i Hellebech
Anders i Hagetorp
Niels i Grinderöd
Anders i Stockeuig
 
H. & Ö.-män:
Giöstj i Rörre
Anders i Skaar
Erick i Gleshiee
Helle i Thifftte
Jon i Röneng
Peder i Kibenne
Lauers i Önne
Anders i Raffnberig
Anders i Krogenn
 
Drängar:
Peder i Thifftte
Jon i Wdeng
Jens i Helle
Anders i Saeby
Erick i Saeby
 
Disse efferzne er broedt for, och aff fiendderne, röffued dieris guodtz, som jngon skaadt haffr giffu effterfolger.
 
Cronne och leijlendig bönder.
Walle sogen:
Olle i Fiellebro
Olle i Mögenes
Iffuer i Mögenes Olle i Heguald
Trogels i Heguald
Throgels i Krogedall
Gregers i Röruig
Lauers i Berre
Hagen i Balckerödt
Niels i Thangerödt
 
H. & Ö.-män:
Ingeborig i Heguald
Ollo ij Fiellebro
Anders i Fiellebroo
Börre i Berre
Rasmus i Hiöuig
 
Stenkiercke sogen:
Peder i Fosse Öde
Mögleby sogen:
Anders Gren till Sundtzby Norgis Rigis Cantzler hans daglig thienner.
 
Walle sogen:
Brönill i Krossitt
Jon i Abildgard
Börre i Nees
Gudmud i Nees
Leeg i Röd
Anders i Brolandt
Lauers i Heltteby
Peder i Heltteby
Ingrj (i) Fursetter
Böre paa Kollekier
Anud i Hiöuigh
Olle i Kleffue
Olle i Kromeröd
Bion i Hellene
Knud Pederssen till Odtznes hans daglig thienner.
 
Peder i Refflandt
Runild i Buffdall
Reer i Aarödt
Olle paa Röenn
Thord i Högerödt
Halduor paa Skeed
 
Fru Biritte Brun till Aggeruig hindis daglig thienner.
 
Bendt i Thiernne
Lauers i Röd
Gunder i Gaseknöde
Lauers i Thofftte
Helle i Mölnefos
 
Frue Sidzelle Brun till Molland gaard hindis daglig thiener.
 
Erick i Stofferödt
Rolff i Stoffrödt
Olle paa Fladöe
Jens i Thorrebo
Olle paa Raböe
Madtz i Gittrild
 
Backesidder vnder hoffuidgaarden wed stranden.
 
Mortten paa Biörnholm
Arffuidt murmester
Olle wed quernen
Jens paa Raböen
 
[Lagrättsmän: ]
Arffuidt i Smedby
Anders i Ödzmall
Olle ij Dalle
Bertell ij Torsby
Simen i Waarkill
Engelbritt ij Tottorp
Inghe i Vdeng
Effuen i Österrödt
Asmud i Heller
Reer ij Krossekier
Niels ij Aassby
Hagen i Balckerödt

 


Avskrift: Kenneth Bengtsson och Folke Almegius

 

Senast uppdaterad: 2008-02-03
 

Webbmaster: Anders Ryberg