Kungsskatt 1614

 

Kongskaatt som vdgauis aff Ordost och Tiörn thill S: Michalj Anno 1614.

Kleffuedall sogen:
Benndt i Kielröd
Peder i Surdall
Sirre i Surdall
Anders i Knöde
Tord i Hualseng
Olle i Hualseng
Anders i Torröd
Bamse i Halsbech
Anders i Halsbech
Jon i Hualsengh
Esbiön i Onderod
Reer i Kollerödt
Torckell i Böe
Helle i Böe
Cristoffer i Böe
Olle i Sundde
Lauers i Hellenne
Olle i Pillenn
Tord i Tordas
Aasse i Brogh
Jens i Selttebo
Tord i Basteröd
Trogels i Hualseng
Ingmor i Hualseng
Simen i Heröe
 
H. & Ö.-män.
Tord i Wiigh
Jon i Langekier
 
Walle sogen:
Olle paa Askeröe
Helle på Askeröe
Asmud i Kiill
Peder i Kiill
Niels i Reffsall
Anders i Sörboe
Endre i Sörboe
Lauers i Vdeby
Olle i Fiellebro
Haitis i Melby
Olle i Mögenes
Iffuer i Mögenes
Eskild i Mögenes
Arffuidt i Heguald
Olle i Heguald
Trogels i Heguald
Lauers i Liind
Trogels i Krogedall
Peder i Röd
Olle i Brolandt
Gregers i Röruig
Laas i Berre
Hagen i Balckeröd
Olle S[kräddare] i Suanuigh
Olle A[Andersson] i Suanuigh
Anders i Suanuigh
Lauers i Speer
Olle i Haborsbv
Tord i Haborsby
Iffuer i Tonengh
Olle i Westerrödt
Effuen i Röd
Anders i Lillehamer
Böre i Dybholtt
 
H. & Ö.-män.
Löcke paa Heller
Böre i Kiill
Olle i Reffsall
Ingeborig i Heguald
Turre i Brolandt
Olle i Fiellebroo
Anders i Fiellebro
Lauers i Brecke
Hans i Westerröd
Börre i Berre
Aarne i Thangeröd
Anders i Suanuigh
Guttorun paa Grenen
Helle i Haborsby
Hagen i Mellomröd
Rasmus i Hiöuigh
 
Stienkiercke sogen:
Jenns i Rörre
Peder i Rörre
Lauers i Fosserödt
Anders i Fosse
Giöstj i Fosse
Aalff i Stordall
Anders i Skaar
Olle i Lilledall
Jonn i Kollekier
Börre på Gleshiee Hendrick i Gundeby
Anbiön i Gundeby
Niels i Aassby
Benndt i Gaarde
Ingeborig i Olsby
Chresten i Olsby
Olle i Kuball
Thorald i Liiraass
Sidtzell i Mölnebo
Helle i Kuballe
Tolle i Mölnebo
Hans i Rössaluigh
Niels i Beckeuigh
Jens i Hollen
Jon i Rönengh
Olle i Tholleby
Niels i Tholleby
Anders i Tolleby
Cristoffer i Tholleby
Olle i Morrigh
Gunder i Morrig
Cristoffer i Böe
Biritt i Böe
Reer i Noruig
Encken i Rössedall
Niels i Krogdall
Olle i Vdenngh
Olle i Noruig
Hendrick i Böe
Peder i Nödesett
Esbiön i Thoberöd
Willom i Thofftenes
Niels i Sirrerödt
Suenung i Kurlandt
Anders i Kibenne
Ingrj i Krossekier
Lauers i Dyreby
Kaall i Dyreby
Olle i Sibreck
Tord i Breuigh
Suen i Saeby
Trogels i Saeby
Lauers i Hoffue
Asmud i Heller
Jon i Thofftt
Pouell i Brogh
Amon i Hofflandt
Lauers i Hagetorp
Jens i Beck
Torckell i Hellebech
Anders i Hagetorp
Helle i Grinderöd
Helle på Böberig
 
H. & Ö.-män:
Lauerz på Kiersöe
Helle i Rörre
Suen i Skaar
Erick på Gleshiee
Inge i Vdengh
Eskild ij Kurland
Peder i Kibenne
Lauers i Önne
Anders i Raffnberig
Hans på Kalffuen
Erick i Liraass
Suen i Böe
 
Tj. drängar:
Dens i Mölnnebo
Anders i Sibreke
Erick i Saeby
Welbyrdige frue Mette Grubbe till Sunndtzby hindis daglige vgdegs thienner.
 
Walle sogenn:
Brönill ij Krossitt
Jonn i Abildgaard
Börre i Nees
Gudmud i Nees
Leegh i Röd
Anders i Broland
Lauers i Heltteby
Peder i Heltteby
Ingrj i Fursetter
Börre paa Kollekier
Anund i Hiöuig
Olle i Kleffue
Olle i Kromerödt
Biönn i Hellenne
 
Welbyrdige Knud Pederssen till Odtznes hans daglige vgdegs thiener.
 
Peder i Refflandt
Raffuild i Buffdall
Reer i Aarödt
Olle paa Röen
Tord i Högerödt
Halduor paa Skieett
 
Welbyrdige frue Biritte Brun till Aggeruig hindis Daglige vgdags thienner.
 
Peder i Tiernne
Lauers i Röd
Gunder i Gaaseknöde
Lauers i Tifftt
Helle i Mölnefos
Olle i Helle
Harald i Faurefield
Welbyrdige frue Sidtzelle Brun till Molland gaard hindis daglige vgdags thienner.
 
Erick i Stoffrödt
Rolff i Stoffrödt
Olle paa Fladöe
Jens i Torrebo
Madtz i Gittrild
Olle paa Raböen
Mortten paa Biönholm
Arffuidt wed Korskield
Jens paa Raböenn
 
[Lagrättsmän:]
 
Arffuidt i Smedby
Anders i Ödtzmall
Olle i Dalle
Berttell i Thorsby
Simen i Waarkiill
Hagen i Hoff
Engelbritt i Thottorp
Inghe i Wdengh
Effuen i Röd
Asmud i Heller
Niels i Aassby
Hagen i Balckeröd

 

 

Avskrift: Kenneth Bengtsson och Folke Almegius

 

Senast uppdaterad: 2008-02-06
 

Webbmaster: Anders Ryberg