Handlingar angående Båtsmansskulder 1770-72

 

Göteborgs och Bohus läns landskansli EIXg:1 (1763-1862)

 

Högwälborne Herr General Major, Landshöfdinge, Öfwer Commendant och Riddare af Kongl=May:tts Swärds Orden.

 

Af the uppå här hod återsände Handelsmannen Eric Hägerströms ansökning upförde gäldbundne Rote Båtsmän uti Tjörns Härad, nembl:n Johannes Rödhufwud och Hans Björn, har jag infordrat härjemte medföljande Förklaring. men danska öfwerlöparen och Rote Båtsmannen Christian Witlock, om honom har jag fått then efterrättelse, at han sistleden Augustii månad stulit Båt och Segel med flera tunnor Spannmål och thermed rymt tilbaka til Kjöpenhamn, utan at här uti Riket äga någon qwarlåten ägendom.

Med Rote Båtsmannen Bryngel Huss som är uti Wäster Orouste Härad och Rör Sochn igenfunnen, har jag härefter låtit Communicera ansökningen, hwilken hos mig förnekat sin skuld och berättar sig hafwa then samma ricktigt betalt til sin wärdinna uti CarlsCrona, samt icke warit tilstädes då hans skuldsedel är worden skrifwen: Men sedan han icke sådant kunnat bewisa, ej eller afgifwit någon skriftelig förklaring, emedan han icke såsom ganska fattig fått någon som then samma för sig författadt; så har han sistleden lögirdag genom Krono Ländsmannen Johannes Olofsson mig tilsändt sin skuld fyra daler och omkostningarne en daler tilsammans fem daler Silfwermynt, hwilka 5 dal:r S:rmt härjämte medfölja, hwarmed han täncker undslippa alt widare beswär och kostnad med förklarings afgifwande.

Framhärdar med djupaste wördnad städze,

Högwälborne Herr General Majorens, landshöfdingens Öfwer Commendantens och Riddarens,

 

Toggestad d.25 Maji 1772 ./.

Aldre Ödmjukaste tjenare.

                                                                                                                                                 A:Liungwall.

 

Högwälborne Herr Grefwe, Amiral, Landshöfdinge, öfwer Commendant samt Commendeur af Kongl: Maytt:s Swerdsorden, Nådige Herre;

 

Eders Höga Nådes Nådgunstiga Communications resolution under d:n 6 sidstledne Martii uppå Höga Landshöfdinge Ämbetets i Carlscrona insinuerade beswär, af d:n 20 förutgående februarii, blef oß undertecknade Rote Båtsmän d:n 14 dennes af Herr Commissarien och Cronolänsmannen Anders Hansson behörigen Communicerat och oß i händer lämnadt;

Och är detta wår allerödmiukaste Förklaring.

 

1:o      At jag Johannes Rödhufwud icke wägrar min skuld, eller de fordrade 23 d:r S:rmt: Men äger dertill nu i denna swåra och högst omträngande tiden icke den ringaste styfwer, hwarmed detta kan betalas; utan anhåller underdån=allerödmiukast, at sådant af mina Rotehållare måtte utsökas.

2:do    Enär jag Hans Biörn af Commonderingen från Carlscrona hemkom, berättade min Rotemästare Olof Larßon i Kubballe, det han efter min skrifwelse från Carlscrona, under wår hemresa derifrån, redan af roten hade upburit, och igenom bref, till min wärdinna öfwerskickadt 11 d:r S:rmt, som jag förmodar lärer nog under wår hemmarche framkommit; i annor händelse anhåller aller ödmiukast, thet bemt:e min Rotemästare måtte få derföre answara i synnerhet sådant på min lön blifwit afkortadt, och ändock efter hans berättelse 1 d:r Srmt öfwer min skuld, wara öfwerskickadt;

 

Afwackta nådgunstig willfarighet härutinnan och med diupaste wördnad till grefwen framhärde.

Eder Höga Nådes

 

Tjörn d:n 18 aprill                                                                     

1772 ./.                                                                                                                              Allerunderdån ödmiukaste Tjenare

Johannes Rödhufwud

Hans Biörn

Rote Båtsmän wid 1:sta Bohus

 

Högwälborne Herr Grefwe, Amiral, Landshöfdinge, Öfwer Commentant, samt Commendeur af Kongl: Mayst:ts Swerds Orden.

 

Krono Befallningzmannen Wälbetrodde Anders Liungwall anbefalles at häröfwer ofördröyeligen infordra de härutinnan nämde Båtsmäns förklaringar, hwilka de inom fjorton dagars tid efter inhändigandet här af wid dem hwar=

 

Handelsmannen Erich Hægerström här i Staden har hos mig anmält, at han äger fordringar af 1.sta Bohus lähns Compagniet för bekommit underhåll, då de warit här i Staden på tjenstgörning,

neml:

Johannes Rödhufvud                                                                                   23 d:r

Bryngel Huus                                                                                                     4 d:r

Hans Björn                                                                                                        10 d:r

Christian Witlock                                                                                            17 d:r

 

alt enl:t löpande förskrifningar, i afskrift bilagde, och som han förmält sig hafwa wäntadt på betalning af deße gjäldenärer längre tid fåfängt, samt derföre nu anhållit om min föreskrift till Höhwälborne Herr Grefwen, Amiralen, Landshöfdingen, Öfwer Commendanten, samt Commendeuren, at winna utmätnings handräkning; Ty är min tjenstl: begäran, at Högwälborne Herr Grefwen, Amiralen, Landshöfdingen, Öfwer Commandanten, samt Commendeuren behagade låta hos benälte Båtsmän eller deras Rusthållare af innestående Löhn, uttaga förenämde skuld summor, tillika med En daler S:rmt kostnad hos dem hwardera, och samma penningar uti benägit swar hitsända; hwar efter original skuldsedlarne skola blifwa öfwersände.

 

Förblifwer

Högwälborne Herr Grefwens, Ammiralens, Landshöfdingens, Öfwer Commendantens, samt Commendeurens.

Under Högwälborne Herr Barons vice Amiralens, Landshöfdingens och Riddarens frånwaro.

 

Carlscrona LandsCancelli d:n 20 Februarii 1772.

Ödmiuka tjenare

                                                                                                                              Joh.Pet:Abelin Thomas, Nyström

 

Avskrift: Kenneth Bengtsson

 

Senast uppdaterad: 2015-04-29
 

Webbmaster: Anders Ryberg