Sölschatten 1622

 

Mantalls register paa sölschaten aff Oroust och Thiören som udgaffs Anno 1622.
 
(Tjörn)
 
Walle soggen
Helge paa Ascherö
Ingebaar Sammesteds
Asimund i Kill
Peder i Kill
Giödich i Fiellebro
Lauritts i Fiellebro
Börge i Dybholt
Peder i Udeby
Endre i Sörby
Niels i Reffsall
Mattis i Melby
Thurij i Braaland
Sirij i Möggenes
Eskill sammesteds
Iuer ibidem
Arffued i Heguall
Lauritts sammesteds
Thruls sammesteds
Anders i Lillehammer
Olle i Balcheröd
Börne i Berge
Tholle i Röruig
Laurittz i Lind
Olle i Suanuig
Anders sammesteds
Olle Andersen ibid
Lauritts i Spier
Olle i Habborsby
Helge sammesteds
Iuer i Thoneng
Olle i Westeröd
Euen i Österöd
Löche paa Heller
Peder paa Breche
Niels paa Geluff
Chlemidtt paa Stördall
Gundell i Höuig
Niels i Thangeröd
Arne sammesteds
Anders i Kroggedall
Huagen i Mellemröd
 
Husmend:
Börge i Möggenees
Joen i Möggenees
Giödich i Heguall
Iuer i Heguall
Olle Arnesen jbid
Olle Handsen i Fiellebro
Helge sammesteds
Hands i Westerod
Thron i Suanuig
Inge i Berre
Forarmed husmend som haffuer giffued aff yderste formouge:
Peder paa Ascherö
Anders i Vdeby
Börge i Kill
Jachob i Sörby
Olle i Lind
 
Thiennstedrenge som thienfor halff lön:
Gullich i Röruig
Anders paa Ascherö
 
Steenkierche soggen
Jens i Röre
Peder sammesteds
Lauritts i Faasseröd
Giöste i Faasse
Anders samesteds
Olle i Lilledall
Alff i Stordall
Anders i Schaar
Joen i Kollekier
Brich paa Gleshee
Hendrich i Gundeby
Ambiörn sammesteds
Niels i Aasby
Olle i Thierne
Erich i Lieraas
Bendt i Gaarde
Chresten i Olsby
Niels samesteds
Olle i Kobballe
Helge i Kobballe
Sessell i Mölnebo
Tholle sammesteds
Niels i Becheuig
Joen i Röneng
Anders i Thorleby
Peder i Thorleby
Chrestoffer sammesteds
Olle jbidem
Olle i Morig
Gunder i Morig
Anders i Stocheuig
Chrestoffer i Bö
Borte i Bö
Anders Nielsen samesteds
Hendrich sammesteds
Peder i Nödesetter
Reer i Noruig
Olle i Norduig
Olle i Udeng
Wellem i Thofftenes
Niels i Krogsdall
Anders i Siriiröd
Suenung i Kurland
Hands i Kibben
Bendtt i Krossekier
Thorchill i Hellebech
Peder i Dyreby
Lauritts sammesteds
Olle i Siiebreche
Ragnill i Breuig
Olle i Seeby
Helge sammesteds
Joen i Brog
Biörn sammesteds
Joen i Thufft
Asmund i Heller
Anders i Hagetorp
Gunder samesteds
Jens i Bech
Esbiörn i Thobberöd
Hands i Rösselldall
Jens i Hollen
Helge i Grinderod
Anders paa Raffnebierg
 
Forarmed husmend som haffuer giffued aff yderste formuuge:
Peder i Bodnen
Thor i Kobhalle
Niels i Thierne
 
Thienistedrenge for fuld lön:
Gullich i Bech
 
Thienistedrennge foor halff lön:
Thorsten i Olsby
 
Skreder:
Niels schreder
 
Strandsider:
Sören paa Thoffte
Klöffuedall soggen
Bamse i Halsbech
Anders samesteds
Esbiörn i Onderöd
Olle i Wig
Anders i Thoröd
Olle i Hualseng
Helge sammesteds
Wior sammesteds
Anders i Knöde
Bendt i Kielröd
Peder i Surdall
Thorbiörn samesteds
Amun i Hualseng
Ingemaar samesteds
Thore i Thodaas
Olle i Basteröd
Lauritts i Hellen
Olle i Pillenee
Jens i Seltebo
Olle i Sunde
Mads paa Herrö
Chrestoffer i Bö
Helge sammesteds
Annun i Bö
Erich i Kolleröd
Krog i Kierchefiell
Joen i Langekier
Annon i Langekier
Reer i Kierchefiell
 
Husmend:
Borger i Kolleröd
Olle sammesteds
Simend i Onderöd
Lauritts i Kiölröd
Anders i Ellingrod
 
Thienistedrenge for full lön:
Anders i Thoröds dreng
 
Strandsider:
Olle paa Staffsundsholmen
Simen paa Herrö Peder paa Vschersholmen
Joen paa Limhall
Adelens vgedags thienner.
Knud Pedersens thill Osnes:
Peder i Reffland
Reer i Aröd
Börge paa Scheedt
Lauritts i Röd
Erich i Buuedall
Peder paa Breche
 
Gurij Greens thill Sundtzby:
Sören i Krossen
Biörn i Hellen
Joen i Abelggard
Leeg i Röd
Lasse i Nees
Gunmand sammesteds
Lauritts i Hielteby
Peder sammesteds
Annon i Höuig
Thruls i Kleffue
Olle i Krommeröd
Jachob paa Fureseter
Börge paa Kollekier
den gaard Effie liggendis i Walle soggen thager laugmanden rettigheden aff.
Sissell Bruns thill Maala(nd)
Erich i Stoffueröd
Throls i Stoffueröd
Olle paa Fladöen
Jens i Thorebo
Thamis i Helleuig
Mads i Giderill
Olle paa Raböen
Per paa Biörnholmen
Annon paa Raböen
Arffue i Korskiell
Thorbiörn i Bechen
Olle i Korehoffuen
Siuord i Hetterö
Börge i Hestekiell
 
Stranndsider:
Christian Thorbiörn smed
Anders schreder
Arued muremester
 
Isach Pedersens thill Ageruig:
Lauritts i Thyffte
Suend i Helle
Jachob i Helle
 
Boell Pedersdaters thill Thyffte:
Harell paa Faurefiell
Olle i Mölnefaas
 

 

 

Senast uppdaterad: 2007-07-08
 

Webbmaster: Anders Ryberg