- J A Nordström-

John Anders Nordström (1896-1983) var en av de främsta experterna på Tjörns gamla släkter och på bohuslänsk medeltidsgenealogi. Han var född på Hoga på Tjörn och son till länsmannen Johan Nordström. Även hans farfar Anders Nordström hade varit länsman, och en annan av Anders Nordströms söner var Tjörnmålaren Karl Nordström. Även John Anders mor Marie-Louise Ljungman var av gammal länsmanssläkt.

J A Nordström var i grund och botten läkare, och avlade examen som medicine licentiat 1925. Han var under många år överläkare i Vadstena och chefsläkare i Visby. Det var genom sin forskning på psykiska åkommors ärftlighet som Nordström först kom i kontakt med släktforskningen och med Olaus Olsson på Bräcke, som han hade stor respekt för och samarbetade med så länge Olaus levde. Respekten hindrade dock inte honom att tidvis dra andra slutsatser än Olaus Olsson, och att försiktigt påpeka bristande noggrannhet och källkritik där det var påkallat.

Under hela sitt liv publicerade Nordström artiklar, de sista 1983. Han var mycket noggrann med att finna belägg i källorna att bygga sina teorier på och anses som en av de främsta som arbetat med det medeltida Norges frälsesläkter. Han var en mycket noggrann forskare, och det är endast i ett fåtal fal som andra behövt rätta honom, även om han själv har rättat en del påståenden i sina tidiga arbeten. John Anders Nordström har skrivit om de flesta av Tjörns och södra Orusts gamla frälsesläkter, bland annat om de båda släkterna Green, om Måneskiöldarna och om Anders Olsson till Rävlandas släkt. De av hans artiklar som är relaterade till Tjörn kommer att finnas tillgängliga på föreningens anbytarträffar. Undertecknads egna artiklar på denna hemsida bygger i många stycken på hans artiklar.

Förutom tryckta artiklar så har även J A Nordström gjort en lång rad utredningar om Tjörnsläkter och om det medeltida frälset i Bohuslän, samt skrivit av och gjort register till domböcker och andra handlingar om Tjörn-Orust fram till 1700-talets mitt. Hela hans samling överlämnades efter hans död till Göteborgs landsarkiv, där den nu finns tillgänglig.

 

Anders Ryberg