- Biskop Jens Nilssöns visitation av Tjörn 1594 -

Then 6. Aprilis om morgenen tilig hørde bispen her Jenssis predicken vdj kirckenn och tracterit hand den text : 1 Cor. 15. De resurrectione Christi. Och haffuer her Jells it sagt maal saa at mand kand iche vel höre hannem offuer ald kircken och predicker suaare langsomt.

Strax der efter lod bispen sende bud efter her Jens Basse, som vaar der i byen, Och der hand kom til bispenn, talede bispen hannem skarpelige til for det, at hand iche vaar i kircken i dag, vdj her Jenssis sogneprestens i Marstrand och Anders Jenssens deris neruerelsse, som finge mad met bispen, siden bad hand her Jens Basse gaa til bordz medt. Strax maaltid vaar endt lauget, bispen sig strax til veys ad Tiørn. Samme tid skienchte bispen her Jenssis tienniste quinde som kogede och de andre quindfolck tilhobe 3 marck. (Her Jens er icke endnu gifft igienn). Siden gick bispen ned til bryggeh och fulde hannem sognepresten her Jens, byfogeden Anders Jenssen, her Niels capellanen och her Jens Basse. Der böd bispen dem god nat, och steg til baadtz, och her Jens sognepresten i Marstrand, och droge wi fra Marstrand inter 8. & 9 . horam matutinam. Och haffde temmelige god vind, alt til Tiørn, saa wi baade seglede och rode. Vaar kaass vaar i nordnorduest. Och droge wi fra Marstrand først om Koøn it lidet stycke aff den vestre ende, och haffde hende paa den høyre haand och Marstrandzøe paa den venstre haand. Der wi slap Marstrandzøe saae wi de holmer som kallis Pater noster i vester fra os en vggesiøs saa droge wi i norduest, om Dyrøen 1/2 vggesiøs fra Marstrand paa den høyre haand, 4 eller 6. pilskud ifra os i øster. I øster fra Dyrøen 1/2 vggesiøs ligger Blaakolden. Saa droge wi i norduest 1/4 vggesiøs til Klœdesholmen en gammel fiskeleye der staa Henrick Gyldenstierns boe paa den høyre haand strax hos Tiørnehoffuit ligger fra Klœdesholmen i sudoust  hen ved 1 fiering. I vester fra Klœdesholmen 4 pilskud ligger en fiord heder Toppefior imellum tho bare holmer, och hafde wi den paa den venstre haand. Saa kom wi til Fladeholmen liggendis strax norden, strax i norduest derfra ligger Vrangesund och haffde Tiørnland paa den høyre hand strax østen for, siden komme wi om en øe heder Hierterøe liggendis der strax norden for och haffde wi den paa den venstre haand. Saa droge wi i nord til Tofftenes siøbo 2, der lagde wi wdj land och er l/2 vggesiøs fra Klœdesholmen och did, men fra Marstrand 1 1/2 vggesiøs ved samme Tofftenes mødte her Niels prouisten met skiusheste. Saa gaff bispen her Jens i Marstrand forloff at drage hiem.

Siden droge wi derfra i nordoust och i øster 2 eller 3 pilskud til en gaard hheder Tofftenes, der droge wi synden for gaarden och haffde den paa den venstre haand ret fram om husen. Saa i øster igien offuer en liden skoug och i nordoust 3 eller 4 pilskud til en gaard heder Vdeng, liggendis paa den høyre haand, saa therfra i ost nordoust 2 pilskud om en kijle, kallis Breuigs kiile liggendis paa den venstre haand, och strecker samme kile sig derfra i suduest vd 1/2 parten af en 1/2 fiering, saa droge wi i nordoust langs vd met en beck kallis Hellebech saa komme wi til gaarden, aff huilcken becken haffuer sit naffn, som kaldis Helle beck, liggendis paa den venstre haand, saa droge wi offuer forschne beck i nord, saa i nordoust 1 pilskud til Tiørns prestegaard.

Forschne Hellebeck kommer aff en fiskedam liggendis i øster fra prestegaarden 4 pilskud och løber saa synden for prestegaarden til den gaard Hellebeck østen for gaarden saa therfra i suduest vdj Breuigskile.

Jmellum Tofftenæs siøbo och Tiørns prestegaard 1 stor fiering. Men fra Marstrand hen ved 2 mijl baade til lands och vands til Stenkircken hoffuitkircken paa Tiørn och komme wi til Tiørns prestegaard imellum 12 och it.

Stenkircken ligger fra prestegaarden i nord nordoust 5. eller 6 . pilskud, och er it berg imellum, och er der berg omkring prestegaarden paa alle sider.

Til Stenkircke er 2. annexer. Den første heder Valle kircke liggendis i nordoust fra hoffuit kirckenn en 1/2 mijll.

Den anden heder Kløffuedals kircke ligger i norduest fra hoffuit kircken en stor fiering. Tiørnehoffuit ligger i synder fra Stenkircken 1/2 stor mijl; Och er Tiørn en mijll langt och lige saa bredt sommestedtz.

Peder Knudssenns gaard Ageruig ligger i sudoust fra prestegaarden en stor fiering.

Her Nielssis quinde heder Gunor Biørns daatter er fød i Oslo. Samme dag den 6. Aprilis smucht klart solskien, baade førre Och effter middag, men imod middagen vor det noget skyet, dog bleff det strax klart sønden vind, efftermiddag suduest vind.

Then 7. Aprilis, Dominica Quasi modo geniti visiterit bispen hoffuit kircken paa Tiørn som kallis Stenkircke, och hørde prouistens her Nielssis predicken, och tracterit hand euangelium dominicale. Ipse mediocriter concionator est, & voce bona præditus. Siden effter predickenn examinerit bispen almuen baade de vnge och gamle, der effter haffde bispen formaning thill almuen, om Gudz ordz hørelse, och andre christelige dyder som hand pleier at formane almuen til, at beuise imod Gud och deris øffrighed.

Siden her alting vaar endt, fulde Peder Knudtzen och hans frue, fru Beritte, och Peder Knudssens søn, Oluff Pederssen, bispen, her Niels prouisten hiem til prestegaarden, kom och samme tid, Alfast  schriffueren paa lndland did. Samme tid kom der en echteskab sag for met en pige ved naffn Marin Pedersdaatter som haffde troloffuit sig met tuende, den ene haffde her Peder i Moflesund verit offueruerendis, och den anden trolofuelse vaar prouisten och fogeden der i landet, offueruerendis. Och efterdj at de vaare iche baade tilstede, fich de den beskied, at de skulle møde allesammen i Tegheby, och her Peder i Mollesund medt dem. Siden gick Peder Knudssen, fruen och deris søn, bispen, Alfast met prouisten till bords och giorde maaltid. Samme tid vaar der och her Oluf Pederssen som leste for salig Henrick Gyldenstierns børn. Jtem lendtzmand ved naffn Krog Kirckeheld. Siden imod afftenen drog Peder Knudssen och fru Beritte hiem. Men Oluf Pederssen och Alfast bleffue der igien.

Samme tid den 7. Aprilis antuorde bispen en vng karl ved naffn Bertel Christenssøn, som hafuer tient en frue i Danmarck heder fru lngeborg Skeel, it breff at hand skulle antuorde bispens hustru Anne Olsdaatter, naar hand kom til Oslo, huort hen hand actet sig met det første, som hand sagde.

Samme dag strax bispen kom fra kircken kom Alfast schriffuer til hannem paa cameret och lod hannem se de domme som hand schreffuit, om de sager som der bleff hørde vdj Kongelff, och begierede at bispen ville dem besegle, da sagde bispen at hand kunde icke ene besegle dem, men at de kunde stillis saadanne at Hanniball och Peder Knudsen ville dem besegle, saa ville bispen besegle dem medt.

Samme dag den 7. Aprilis om aftenen lod bispenn kalle her Niels prouisten op til sig och talede met hannem om her Nielssis klocker i Fregne som hafuer døbt it barn i kircken, at hand ville tage samme klocker for sig effterdj at hand iche møtte i Kongelff som hannem vaar forelagt.

Samme dag der wi ginge til kircken saae wi it stegel staa paa it høigt berg strax østen for kirkken. Der paa, sagde her Niels, laa en mand hede Jon som bleff rette i aar Fredagen for Fastelaffuens Søndag for det hand slo sin faders horkone ihiel i Suergit, och rømbde saa hid och bleff fangen. Och vaar samme tid snefog.

Samme dag som vaar den 7. Aprilis solskienns vœr och i denne forgangen nat rimfrost, suduest vind.

Then 8. Aprilis talede bispenn met Alfast om de breffue som hand lod hannem see igaar at Alfast ville dem omschriffue och sette Hanniballs och Peder naffn først vdj, saa bispens och her Michels och drage til Hannibal, at hand ville dem besegle och Peder Knukssøn met hannem, saa kunde Alfast komme til hannem vdj Bro, saa ville hand besegle dem, saa her Michel eller och om Hanniball ville sende bispen disse samme breffue, med de breffue som lyder om disse echteskabs sager, saa ville bispen tage dem met sig til Oslo och lade dem besegle met capitels segel och schicke hannem dem tilhaande igien medt det første.

Samme tid talede bispen met her Niels och lod hannem see salig Henrick Gyllenstierns och Offue Juls breffue om sin besolding aff hoffuit kirckerna.

Siden iblant andet talede prousten om en klocker hed Anders haffde hiemme i Solbergsognn, hand drugnet i vinter. Denne klocker hafde lert en vng quinde i Kløffuedals sogn annex til Tiørn at signe.

Samme dags morgen den 8. Aprilis inter 8. & 9. horam drog bispenn fra Tiørn och fulde hannem her Niels prouisten, Och førend bispen drog aff skenchte hand her Nielssis daatter Kirstin, som er festemø, en 1/2 daler. Saa droge wi fra Tiørns prestegaard først i norduest 2 eller 3. pilskud, saa i nordoust och i nord l/2 parten aff 1/2 fiering om en gammel forfalden stenkircke kallis Vor Frue kircke, vdj huilcken holdis ingen tienniste. Den haffde wi paa den høyre haand 1 pilskud fra veyen, och haffde wi paa den venstre haand tuert offuer derfra en gaard heder Houge strax hoss veyen. Saa droge wi i norduest offuer en stenbro kallis Houlandz bro, saa komme wi strax til en gaard heder Houland liggendis paa den høyre haand hos veyen 2 pilskud fra Houge i norduest. I suduest fra Houglalld 2 pilskud løber kile ind kallis Sœby kile strecker sig i suduest vd och i nordoust ind imod Houland, vdj denue samme kile rinder den aa som løber vnder Houlandsbro huilcken kommer norden til aff fielden. Saa droge wi fra Houland, i norduest och vester 2 eller 3. pilskud om en gaard heder Kiœrslët, paa den høyre haand ret hoss veyen. Saa therfra i nord 1/2 fiering til en gaard heder Hualsseng paa den høyre haand, liggendis noget fra veyen som wi fore. Och haffde wi Kloffuedals kircke annex till Tiørn den venstre haand liggendis i suduest fra Hualseng 3 eller 4. pilskud. (Strax østen for kircken vnder it field ligger lendtzmandz gaarden ved nafn Kirckefeld, af it stort field som ligger vd met gaarden norden for och kallis Kirckefield).

Saa droge wi fra Hualseng 3 eller 4. pilskud ned til en lendestad kallis Hualsengs Eed. Och er fra Stenkircken och did hen ved 1 1/2 fiering.

Ved dette lendestad Hualsengs eed stegez bispen til baadz och fulde hannem prouisten her Niels, och droge wi i norduest langs vd met Tiørns land, huilcket wi haffde paa den venstre haand ind til wi komme til en holme heder Trusholmen som wi hafde aa den høyre haand strax hos oss, 6 eller 8. pilskud fra Hualsengs ed. I suduest fra samme holme haffde wi Tiørnland 2 pilskud imellem Och strecker Tiørlandet sig i nord.

(I oust nordoust fra Trussholmen hen ved 1/2 vggesiøs ligger en stor øe heder Miørn, er 7. gaarde paa, och er samme øe 1 fiering lang strecker sig i nordoust och i suduest. Norden for samme øe ligger Orost it sund imellum. Och synden for øen er Tiørnland Och er en bro aff øen och ind paa Tiørnland).