Beskrivning av Sundsby säteri 1768

En kungörelse publicerad i tidningen Götheborgska Nyheter 1768

 

15 okt 1768

Kungörelse.

Som Gymnasii-Säteriet Sundsby, i Bohus Län, kommer den 15 December nästkommande på ny Arrende-auktion at utbjudas här uti Götheborgs och Bohus Läns Lands Cancellie; altså utsättes bemälte Säterie med dess förmåner, som följer, nämligen;

Sundsby Säterie

beläget i Bohus Län och Walla Soken på Tjörn, 3 mil från Staden Marstrand, 5 och tre fjerdedels dito från Göteborg, 4 dito från Kongelf och 4 från Uddevalla, samt på alle kanter omgifwet af saltsjön. Säteriet består af 3 hela hemman, med trenne Torpare därunder. Utsädet är 33 tunnor. Uti jemngoda år födes med fodret öfwer wintern, 30 st. kor, 8 st. qwigor, 10 oxar, 14 ungboskap, 10 st. hästar och 50 får. Allt arbete, som wid Säteriet och Afwelsgårdarne erfordras, werkställes af In- och Utsokne-Bönder på deras egen kost. Skog är att tillgå til nödig wedbrand; och til husbygnad fås timmer från Gymnasii-skogarne utom fiske i saltsjön, finnas 4 st. carusse-dammar, samt ostron-fiske till husbehof på Salteriets, och nästgränsande Insockne-hemmans ägor; 4 st. små qwarnar, hwarpå all Säteriets mäld mahls, de trenne qwarnar underhållas af Gymnasii-Åboerne på Apelgård och Krossen.

Mangården består af följande husrum: i den stora bygningen är en utbygd sal, en dagelig stuga med twänne kamrar, en Gästkammare, kök med förstuga och bislag. Twänne härwid tilökte flygelbygningar bestående af trenne kamrar och en spiskammare, eller skafferie, med wind öfwer hela bygningen, hwarest en liten kläde-kammare är inrättad. Under denna bygning äro trenne källare, en hwälfd och twänne bjälk-källare. I den mindre bygningen är en Dräng-stuga, en wisterhus-bod och et brygghus, eller bagare-stuga; häröfwer äro twänne loft, samt, öfwer Drängstugan, är et inredt loft med eldstad uti. Wid ena ändan af denna bygning fins wagnslider, swinstig, hönshus, mangelbod och hemligt hus.

Särskilt bygdt utom gården: en stor spannemåls- och mjölbod med loft öfwer, bygd på Stolpar; en af sten upmurad kölna och mältehus. Ladugården består af en stor bygning under et tak: däruti fins en stall, twänne lador, en stor loga och trenne fähus, hwaröfwer är foder-ränne; härintil finns redskaps-hus och wedbod; utomdes finnas uti ängarna trenne skog-lador hwaruti höet bärgas om sommaren, och om wintern på före, köres fram til Säteriet. På Afwelsgården Åker finns en liten ryggåsstuga med en matbod. På ena sidan af ladugården är 1 fähus, 2 logar, 2 lador, och et fårehus med des lada. På andra sidan är twänne fähus för ungboskap, och en stall med foder-ränne öfwer hela bygningen. Wid Säteriets manhus finns en stor och widlöftig trägård, hwaruti äro åtskillige slags sköna fruktbärande trän; samt et lusthus af twänne wåningar. Dessutan fins en liten trägård imellan man- och ladugården, samt uti gärdet, en humle- och kålhage. Brun och wattenkällor finnas äfwen wid Säteriet. Hwad spannemål och annat, som skal föras från Säteriet til Städerna at säljas, transporteras alt sådant af Strandsittjare. Säteriet kommer at emottagas nästkommande wårdag 1769; och den, som härtil kan finna sig hogade, har at sjelf, eller genom ombud, härom widare göra sig underrättad på sjelfwa stället, såsom och få se Conditionerne uti Götheborgs och Bohus Läns Lands-Cancelie. Götheborg, den 30 Sept. 1768.

D. Taube Er. Lamberg

And. H. Busck

C.J. Printzler

Wilhelm Ängermark